Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Наука і освіта

Харківський політехнічний інститут, національний технічний університет

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (ХПI) - перший технiчний вуз в Українi. Заснований у 1885 році як практичний технологiчний iнститут iз двома вiддiленнями - механiчним i хiмiчним, на якi приймалося 125 чоловiк. Органiзатором i першим директором iнституту був вiдомий вчений в областi механiки й опору матерiалiв, заслужений професор В.Л.Кiрпiчьов. В iнститутi було 17 викладачiв, 10 професорiв i 7 ад’юнкт-професорiв.

У 1898 роцi ХПI в зв’язку з поглибленням теоретичної освiти перейменований у технологiчний iнститут iмператора Олександра III. У 1921 роцi при iнститутi був вiдкритий перший в Українi робочий факультет, а в 1923 роцi  йому було привласнене iм’я В.I.Ленiна. В 1929 роцi технологiчний iнститут iм.В.І.Ленiна перетворився в полiтехнiчний iнститут iменi В.I.Ленiна.

У 1930 роцi на базi окремих факультетiв iнституту було створено п’ять самостiйних вузiв: механiко-машинобудiвний, електротехнiчний, хiмiко-технологiчний, iнженерно-будiвельний, авiацiйний.

В роки Другої світової вiйни понад три тисячi викладачiв, студентiв i спiвробiтникiв iнститутiв пiшли в ряди Радянської Армiї. В евакуацiї (м.Красноуфiмск i м.Чирчик) iнститут не тiльки продовжував пiдготовку iнженерних кадрiв, але i вирiшував серйознi науковi проблеми, зв’язанi зi змiцненням обороноздатностi країни. Так, професор Б.Носков у роки вiйни працював головним металургом заводу. За розробку сталi для танка Т-34 вiн отримав Державну премiї СРСР і внiс її у фонд оборони.

На базi чотирьох вузiв у 1949 роцi - механiко-машинобудiвного, хiмiко-технологiчного, електротехнiчного i iнституту цементної промисловостi - був вiдновлений полiтехнiчний iнститут iм.В.I.Ленiна.

У квiтнi 1994 року Кабiнет Мiнiстрiв України присвоїв Харкiвському полiтехнiчному iнституту статус Державного полiтехнiчного унiверситету. У 2000 роцi указом Президента України ХПI надано статус Нацiонального (НТУ "ХПI").

НТУ "ХПI", акредитований по вищому IV рiвню, здiйснює пiдготовку фахiвцiв за 91 спецiальностями. В унiверситетi дiє 20 факультетів денної форми навчання, заочний факультет, факультет довузiвської пiдготовки, центр пiдготовки iноземних громадян, мiжгалузевий iнститут пiдвищення квалiфiкацiї, три науково-дослiдних i проектно-конструкторських iнститути.

До складу НТУ "ХПI" входять гвардiйський Iнститут танкових вiйськ iменi Верховної Ради України i верстатобудiвний технiкум.

Корисні посилання

Офіційний сайт Університету